Ouder dan 18 om verder te gaan

Je moet minimaal achttien jaar oud zijn om deze inhoud te bekijken.

Verder gaan Nog geen 18

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen.

1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Erotrend.
Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant Erotrend volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden,
accepteert de klant deze voorwaarden. Erotrend is een handelsnaam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven met het
inschrijfnummer: 16035972
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Erotrend worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Erotrend ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Erotrend  zijn overeengekomen.
1.4. Erotrend heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Erotrend.nl website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten.
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van erotrend.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten.
Erotrend behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen Erotrend en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het
bestelformulier op de website van erotrend.nl het door de klant vervolgens op Bestel nu icoon klikken op de website van Erotrend; het hierna door de klant
bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van erotrend.nl
op de Bestel nu icoon te klikken, hierop van erotrend op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat erotrend de bestelling van de klant
heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3. De administratie van Erotrend geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Erotrend verstrekte opdrachten en gedane betalingen
en van door erotrend verrichte leveringen. Erotrend erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden
erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling.
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings-
en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Erotrend gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand
aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Erotrend zal bij overschrijding van de
betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft
betaald, heeft Erotrend het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling
van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is Erotrend gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het
systeem van Erotrend te weigeren.

4 Levering/verzendings termijnen.
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Erotrend anders is aangegeven of tenzij met Erotrend anders is
overeengekomen.
4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken binnen 24 uur ná ontvangst van de betaling, tenzij op de website van Erotrend anders is aangegeven.
De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Erotrend overschreden wordt, heeft de klant de bevoegdheid om de
overeenkomst met Erotrend te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail info@erotrend.nl) aan Erotrend te melden.
4.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen nadat Erotrend het in
artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.5. Erotrend behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven
gegevens. Erotrend zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze
bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.
5.1. Erotrend is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid,
die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer,transport vertraging,
een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico.
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Erotrend. Op het moment van aflevering van het product, of het moment
dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk
niet door Erotrend kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Erotrend geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te
respecteren.
7.2. Erotrend garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Erotrend geleverde zaak
inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie.
8.1. Erotrend is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Erotrend, dan wel
tussen Erotrend en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Erotrend.

9 Verzend/retouren
9.1. Mocht je het artikel willen retourneren dan kun je het artikel binnen 14 dagen,
ingaande op de dag na ontvangst van de producten terugsturen.( zelf de verzenkosten betalen)
Heeft u een bestelling gedaan van hoger dan € 50,00 dan hoeft u geen verzenkosten te betalen
maar stuurt u iets terug zodat u beneden de € 50,00 komt wordt de verzendkosten van €6,50 in mindering gebracht
op het bedrag wat wij terug storten.
9.2. UITGESLOTEN ZIJN………..
Slips, kousen, silicone borsten, latex kleding en sextoys kunnen om begrijpelijke hygiënische redenen NIET worden geretourneerd,
daar wordt geen uitzonderingen voor gemaakt.
Wij sturen ook geen retourzegels omdat u boven de € 50,00 geen verzendkosten hoeft te betalen.
9.3. Ook artikelen die u gekocht heeft in de opruiming / opruimingsprijzen kunnen niet worden geroutineerd.
9.4. Voor glaswerk geldt voor breuk e.d. een melding binnen 24 uur na ontvangst hiervan, daarna is
reclameren voor breuk niet meer mogelijk.
9.5. Stuurt u het toch ongefrankeerd retour dan wordt het door ons niet aangenomen.
Is er sprake van defecte artikelen neem dan eerst contact met ons op.
Tel: 0413-352593 of per e-mail: info@erotrend.nl

10 Afkoelingsperiode (uitsluitend voor particuliere kopers).
10.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de betaling, de
onderliggende overeenkomst met Erotrend te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief
of fax) aan Erotrend te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant - na overleg met Erotrend - te sturen naar een door 
vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Erotrend ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden
heeft herroepen, zal Erotrend deze betalingen binnen twee (2) werkdagen nadat Erotrend het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de
klant terugbetalen.
10.4. Erotrend behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer
het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Erotrend of de leverancier van het
product) is beschadigd.
10.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Erotrend schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te
wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Erotrend de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.
Erotrend heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

11 Garanties.
11.1. Op de door Erotrend geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld.
Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

12 Klachten.
12.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Erotrend serieus in behandeling
worden genomen.
12.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Erotrend (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze
Voorwaarden).
12.3. Erotrend zal binnen tien (2) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Erotrend zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

13 Persoonsgegevens.
13.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de
uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
13.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand
van Erotrend. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up- to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Erotrend.
De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.3. Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Erotrend in geen enkel bestand worden opgeslagen. 
13.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Erotrend over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van
Erotrend. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

14 Afdeling Klantenservice van Erotrend.
14.1. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden vindt plaats met Erotrend . Leeuwenhoeckweg 16  -  5466 AL  te Veghel.

15 Diversen.
15.1. Indien de klant aan Erotrend schriftelijk opgave doet van een adres, is Erotrend gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende
adres, totdat de klant Erotrend een nieuw adres heeft doorgegeven.

16 Toepasselijke recht en geschillenregeling.
16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Erotrend is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Erotrend en de klant
zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter